Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Puur Atelier

 1. Algemeen
 • ‘Puur Atelier’, gevestigd in Lelystad, is opgericht door Manon van Doesburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56100450.
 • Puur Atelier biedt begeleiding aan volwassenen, ouders met kinderen, tieners en kinderen.

 

 1. Toepasselijkheid
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met Puur Atelier en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 • In het kennismakingsgesprek met de ouder(s) wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

 

 • 3.Coachingsovereenkomst
 • Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding van hun kind. Daarom wordt er een coachingsovereenkomst getekend door de gezaghebbende ouder(s) en Puur Atelier waarmee toestemming wordt gegeven voor de begeleiding van het kind.
 • De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Puur Atelier kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 

 1. Uitvoering: de coachingssessies
 • Puur Atelier zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een coach verwacht mag worden.
 • Aan het eind van de intake wordt er, als er sprake is van kinderen onder de 16 jaar, een coachingsovereenkomst getekend, waarbij een geheimhoudingsplicht wordt vermeld voor Puur Atelier. De ouders en Puur Atelier tekenen hiervoor.
 • Een intake duurt maximaal 60 minuten.
 • Een beeldsessie duurt 120 tot 180 minuten, tenzij anders overeengekomen.
 • Kinderen tot 12 jaar worden in principe gecoacht in aanwezigheid van (één van) de ouder(s). In gezamenlijk overleg kan er besloten worden tot 1 op 1 begeleiding. De ouder van het kind dient dan tijdens een coachingsessie in de buurt te blijven. Na de coachingsessie is er eventueel kort de gelegenheid om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt.
 • Tieners en jongvolwassenen kunnen 1 op 1 begeleid worden, mits beide ouders daar akkoord voor geven en er tenminste één ouder telefonisch bereikbaar is op het moment van coachen.
 • Een traject (een beeldsessie met minimaal 1 vervolgsessie) wordt beëindigd in overleg met het kind, de ouder(s) en coach.

 

 1. Investering en betalingsvoorwaarden
 • De actuele tarieven voor de coaching staan vermeld op de website www.puuratelier.nl en zijn op te vragen bij Puur Atelier. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.
 • Telefonisch overleg (circa 20 minuten per contact) en e-mailcontact zijn inbegrepen bij de coaching. Wanneer er meer tijd nodig is, wordt er een afspraak gemaakt.
 • Bij afspraken op een andere locatie dan Lelystad worden er reiskosten in rekening gebracht van €0,35 per kilometer vanaf Schieland 8 te Lelystad tot en met het adres waar de afspraak plaatsvindt.
 • Bij een losse sessie wordt de factuur na de sessie verstuurd aan de ouder(s) met een betalingstermijn van 14 dagen.
 • Wanneer niet binnen de betalingstermijn is betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Bij het uitblijven van betaling is Puur Atelier gerechtigd verdere begeleiding op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.

 

 1. Verplaatsen of afzeggen van een afspraak
 • Tijdig verzetten van de afspraak per e-mail of telefoon is mogelijk. Bij verhindering kan een sessie tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd.
 • Bij annulering binnen 24 uur worden de kosten voor de afspraak (tarief coachingssessie) in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur door ziekte gelden geen kosten.

 

 1. Vertrouwelijkheid en privacy
 • Puur Atelier verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingssessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt.
 • Het coachingsproces wordt altijd besproken met de ouder(s). Inhoudelijke informatie vanuit de coaching wordt in de oudergesprekken alleen naar voren gebracht in overleg met de tiener.
 • Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s).
 • In het Privacy Statement wordt vermeld hoelang, waarvoor en waarom persoonlijke gegevens bewaard worden. Dit is op te vragen bij Puur Atelier en te vinden op puuratelier.nl.

 

 1. Overmacht
 • Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Puur Atelier niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 • Puur Atelier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer is gestart met uitvoering van de overeenkomst.
 • Tijdens overmacht worden verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

 1. Aansprakelijkheid
 • Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt Puur Atelier nadrukkelijk aan om eerst een arts of psycholoog te raadplegen.
 • De aansprakelijkheid van Puur Atelier is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat is betaald door de ouder(s) aan Puur Atelier in het kader van de coachingsovereenkomst.
 • Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering, evenals voor de beslissingen die worden gemaakt door de ouder(s) met betrekking tot zichzelf en het kind.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillen
 • Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 • Bij een klacht wordt cliënt of hun ouder(s) verzocht om binnen 14 dagen na de situatie contact op te nemen met Puur Atelier, zodat er een oplossing kan worden gevonden voor de situatie.
 • Partijen kunnen een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening van de cliënt of hun ouder(s).

 

 1. Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden
 • Deze algemene voorwaarden zijn geplaatst op www.puuratelier.nl
 • Van toepassing is steeds de versie zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Puur Atelier.